அறம் செய விரும்பு
ஆறுவது சினம்
இயல்வது கரவேல்
ஈவது விலக்கேல்
உடையது விளம்பேல்
ஊக்கமது கைவிடேல்
எண் எழுத்து இகழேல்
ஏற்பது இகழ்ச்சி
ஐயமிட்டுண்
ஒப்புர வொழுகு
ஓதுவது ஒழியேல்
ஒளவியம் பேசேல்


About Avvaiyar


The Avvaiyars (Tamil: ஔவையார்) "respectable women" was the title of more than one poet who was active during different periods of Tamil literature. The Avvaiyar were some of the most famous and important female poets of the Tamil canon. Abithana Chintamani states that there were three female poets titled Avvaiyar. Among them, Avvaiyar I lived during the Sangam period (c. 1st and 2nd century CE) and had cordial relation with the Tamil chieftains Paari and Athiyaman. She wrote 59 poems in the Puṟanāṉūṟu. Avvaiyar II lived during the period of Kambar and Ottakoothar during the reign of the Chola dynasty... Read more...

Poet of the day

Akhtar ul Iman (Urdu: اختر الایمان) was a noted Urdu poet and screenwriter in Hindi cinema, who had major influence on modern Urdu nazm.

He won the Filmfare Award for Best Dialogue in 1963 for Dharmputra and 1966 for Waqt. He was awarded the 1962 Sahitya Akademi Award in Urdu,...
Read more...

Poem of the day


Gud Hellig-Aand! i Tro os lær
Vor Frelser-Mand alene
Af Hjertet ret at have kiær,
Og Hannem saa at tjene,
At vi fra Dødens Grumhed maae
I Herrens Liv den Redning faae,
Hans Død os dyrt fortjende!

Giv, at din sunde Lærdoms Kraft
...
Read more...